Wie we zijn / Who we are

Wie wij zijn


Wij zijn een groep Christenen die regelmatig samenkomen om God te aanbidden en om ons leven met elkaar te delen. Het zijn zowel jonge gezinnen als mensen die wat meer levenservaring hebben. We komen van verschillende nationaliteiten en talen. Door de samenstelling van de groep zal iedereen zich bij ons snel thuis voelen.Wat we geloven


Wij geloven dat we een nieuw leven hebben als we via Jezus tot God komen. Wij geloven dat de Bijbel alle informatie bevat die wij nodig hebben om God te behagen, dat de Heilige Geest ons werkelijk en indringend wil veranderen en dat geloof positieve consequenties heeft voor alle aspecten van het leven. Kijk hier voor meer over wat wij geloven.Wat wij samen doen


Iedere Gemeente is een beetje verschillend, zoals families dat ook zijn. En toch hebben de gemeenten in elke stad heel wat gemeen met elkaar. Elke zondag komen we samen om God te aanbidden in zang, woord en gebed. We zoeken in de Bijbel hoe we praktisch voor God kunnen leven. Daarnaast nemen we de tijd om elkaar aan te moedigen.

Meestal na een gezamenlijk gebed wordt er een tijdje gezongen voordat we het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus vieren. Tevens wordt er ook uit de Bijbel gelezen, een vrijblijvende collecte gehouden en een korte boodschap gebracht waarna we afsluiten met een gebed. Na eventuele mededelingen nemen wij de tijd om samen nog gezellig koffie of thee te drinken en de les te bespreken die we net gehoord hebben. Eens per maand eten we ook samen - een "Liefdemaal" waar ieder iets brengt om met allen te delen. Er zijn ook kinderklassen voorzien voor de jongste kinderen.

Who we are


We are a group of Christians who gather regularly to worship God and share our lives with one another. There are young families as well as people with more life experience. We are from various nationalities and languages. The makeup of the group insures that anyone will quickly feel at home here.What we believe


We believe that we have a new life by approaching God through Jesus. We believe that the Bible has all the information we need in order to please God, that the Holy Spirit wants to truly and deeply change us and that faith has positive consequences for all aspects of our lives. Scroll down further to see more about what we believe.What we do together


Every church is a bit different, just like families differ. And still, there are certain things that churches in each city have in common. Each Sunday we gather to worship God in song, word and prayer. We seek in the Bible how to live practically for God. In addition we take time to encourage one another.

Usually, after a time of prayer there will be a time of song before we celebrate the life, death and resurrection of Jesus Christ. There is also a time of reading aloud from the Bible, people are able to bring a financial offering if they desire, and a message is presented from the word of God after which the time together is closed with prayer. After eventual announcements we take time to drink a cup of coffee or tea and to discuss our lives together or the lesson we have just heard. Once a month we also eat together - a "Family feast" where everyone brings something in order to share with all. There are also children's classes for the youngest children.


Wat geloven we?


Wij geloven 

dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is die ons de weg wijst naar het leven met God in Jezus. De verschillende schrijvers van deze bijzondere bibliotheek werden door de Heilige Geest geleid. Zo is de Bijbel onze leidraad voor wat we geloven en hoe we leven. Wat zegt de Bijbel?

Wij geloven

dat God - Vader, Zoon en Heilige Geest - ons allen gemaakt heeft en dat wij daarom verantwoording aan hem moeten afleggen – God is de Schepper. Wanneer wij ons eigen weg gaan en de volmaaktheid van onze maker negeren drijven we weg van God. Dit heet "zonde". We missen het doel. We zijn niet volmaakt, daardoor kunnen we niet met God zijn. Hij wil ons toch wél bij Hem hebben en heeft er voor gezorgd dat we gered kunnen worden. Wat zegt de Bijbel?

Wij geloven

dat God tot ons gekomen is als mens in Jezus. Hij liet zich op gruwelijke manier doden - en dat terwijl hij helemaal niets verkeerd had gedaan. Hij was zonder zonde. Maar zijn dood zorgt er voor dat wij uit de zonde tot God kunnen komen.
Wat zegt de Bijbel?


Wij geloven

dat Jezus niet allen voor onsgestorvenis, maar dat hij ook uit de dood is opgestaan. Zo bewijst hij dat hij werkelijk God is die voor ons leeft en die over ons oordeelt. Zo hebben wij ook de belofte van nieuw leven, als wij Hem met ons leven vertrouwen.

Wat zegt de Bijbel?

Wij geloven

dat iedereen die in Jezus gelooft deze redding kan ontvangen. Wij worden gered door het cadeau van Jezus - dit heet "genade". Wanneer wij in geloof en vertrouwen, in de dood en opstanding van Jezus, ons ook laten begraven en opstaan in water worden wij door het bloed van Jezus uit de zonde in de genade geplaatst. God redt ons door Zijn macht! Wij worden helemaal schoongewassen! Wat zegt de Bijbel?

Wij geloven

dat de Heilige Geest bij iedere gelovige inwoont om ons te veranderen in de mensen die God graag ziet. Wij worden kinderen van God, speciaal van Hem en voor Hem alleen. Dit heet "heilig". Met de kracht van de Geest in ons leven kunnen we leven zoals God het bedoelt en worden we voorbeelden van de genade van God voor iedereen om ons heen.

Wat zegt de Bijbel?

Beseft u ook dat u de liefde en redding van Jezus nodig hebt?
Wilt u dit leven met God?
Wilt u ook uw onvolmaakt leven achter u laten en een nieuw leven in de Heer beginnen?
Dat kan!

Neem contact met ons op en laten we dit samen bespreken.

What do we believe?


We believe

that the Bible is the inspired word of God that shows us the way to a life with God in Jesus. The various writers of this unique library were lead by the Holy Spirit. The Bible is then our guide for what we believe and how we live.

What does the Bible say?

We believe

that God - Father, Son and Holy Spirit - made us all. We all have a responsibility therefore to listen to Him – God is the Creator. When we go our own way and neglect the perfection of our maker we drift away from God's way. This is called "sin". We miss the target. We are not perfect, and therefore we cannot be with God. But He wants us to be with Him and has made sure that we can be saved.

What does the Bible say?We believe

that God came to us as a man in Jesus. He allowed himself to be killed in a horrific manner - while he had done absolutely nothing wrong. He was without sin. But his death make it possible for us to escape sin and come to God.

What does the Bible say?


We believe

that Jesus not only died for our sins, but also that he rose from death. In this way he showed that he is truly God who lives for us and who judges all. In this way we also have the promise of new life, if we trust him with our life.

What does the Bible say?

We believe

that everyone who believes in Jesus can receive this salvation. We are saved by the gift of Jesus - this is called "grace". When we trust in faith, in the death and resurrection of Jesus, and let ourselves be buried and raised in water we are saved from sin through the blood of Jesus and brought into grace. God saves us through His might! We are completely washed clean! What does the Bible say?

We believe

that the Holy Spirit lives in each believer in order to change us into people who please God. We become children of God, special for Him and belonging only to Him. This is called "holy". With the power of the Holy Spirit in our lives we can live as God intended and we become examples of God's grace to everyone around us.

What does the Bible say?

Do you realize that you too need the love and salvation of Jesus?
Do you want this life with God?
Do you want to leave your imperfect life behind and start a new life in the Lord?
You can!

Contact us and let's discuss this together.

Wat zegt de Bijbel?


Wat is de Bijbel?
Lucas 24:44-49; Joh. 5:39-40; 2 Tim. 3:15-16; 2 Petr.1:20-21 e.a.

Wie is God?
Vader: bv. Marcus 14:6; Romeinen 8:15; Galaten 4:6; 1 Corinthiërs 8:6; 2 Timotheüs 1:2; Mattheüs 6:9

Zoon: bv. Mattheüs 1:23; Jesaja 9:6; Johannes 5:17-18; Johannes 5:23; Johannes 14:6-7; Hebreeën 1:3; Johannes 3:16

Heilige Geest: bv. Mattheüs 28:19; Johannes 14:16-17; Handelingen 1:8; Genesis 1:1-2; Romeinen 5:5; Romeinen 8:5-16; 1 Johannes 4:13-16

Schepper, Redder, Begin en Einde, Rechter, Koning en Herder.
zie bv. Jesaja 40:28; Romeinen 1:25; 1 Petrus 4:9; Johannes 1:3; Jesaja 41:4; Jesaja 44:6; Colossenzen 1:1:16; Openbaring 1:17; Romeinen 14:1; 2 Corinthiërs 5:10; Jeremia 10:10; Johannes 19:21; Psalm 23 en Johannes 10:11.


God heeft ons gemaakt.
bv. Genesis 1; Jesaja 40:28; 41:4; 44:6; Romeinen 1:25; Hebreeën 11:1-3


Wat is zonde?
bv. Romeinen 3:21-23; Jesaja 59:2; 1 Johannes 1:7-9; Colossenzen 3:5-6; Romeinen 6:23

Wie is Jezus?
Mens, zoon van God: ​bv.Joh. 1:1, 14; Hand. 2:36, Col. 2:9; 1 Tim. 2:5-6; 1 Joh. 4:2-3


Jezus is voor ons gestorven terwijl hijzelf onschuldig was
Lucas 23:1-15; Hand. 2:36; 2 Kor. 5:20; Fil. 2:5-11; Hebr. 2:14-18; 4:15; 12:2-3 e.a.

Jezus is opgestaan uit de dood
Lucas 24; Joh. 20; Hand. 2:32-36; 17:29-31; 1 Kor. 15:1-8, 50-58; 2 Kor. 5:14-18; 1 Tess. 4:13-14; 1 Petr. 3:18 e.a.

Redding is voor iedereen door geloof in Jezus
Rom. 6:3-11; Gal. 3:26-29; Ef. 2:8-10; Titus 3:3-7; 1 Petr. 3:21 e.a.

Het werk van de Heilige Geest in ons leven
Hand. 2:36-38; Rom. 8:1-11; Ef. 1:13-14; 2:19-22; 3:14-21; 5:15-21; 1 Petr. 1:13-21 e.a.

What does the Bible say?


What is the Bible?
Luke 24:44-49; John 5:39-40; 2 Tim. 3:15-16; 2 Peter 1:20-21 e.a.

Who is God?
Father: see Mark 14:6; Romans 8:15; Galatians 4:6; 1 Corinthians 8:6; 2 Timothy 1:2; Matthew 6:9
Son: see Matthew 1:23; Isaiah 9:6; John 5:17-18; John 5:23; John 14:6-7; Hebrews 1:3; John 3:16
Holy Spirit: see Matthew 28:19; John 14:16-17; Acts 1:8; Genesis 1:1-2; Romans 5:5; Romans 8:5-16; 1 John 4:13-16


Creator, Saviour, Begin and End, Judge, King and Shepherd.
see Isaiah 40:28; Romans 1:25; 1 Peter 4:9; John 1:3; Isaiah 41:4; Isaiah 44:6; Colossians 1:1:16; Revelation 1:17; Romans 14:1; 2 Corinthians 5:10; Jeremiah 10:10; John 19:21; Psalm 23 and John 10:11.


God made us.
see Genesis 1; Isaiah 40:28; 41:4; 44:6; Romans 1:25; Hebrews 11:1-3


What is sin?
see Romans 3:21-23; Isaiah 59:2; 1 John 1:7-9; Colossians 3:5-6; Romans 6:23

Who is Jesus?
Man, son of God:​see.John 1:1, 14; Acts 2:36, Col. 2:9; 1 Tim. 2:5-6; 1 John 4:2-3


Jesus died for us but was innocent of any sin
Luke 23:1-15; Acts 2:36; 2 Cor. 5:20; Phil. 2:5-11; Hebrews 2:14-18; 4:15; 12:2-3 e.a.

Jesus rose from the dead
Luke 24; John 20; Acts 2:32-36; 17:29-31; 1 Cor. 15:1-8, 50-58; 2 Cor. 5:14-18; 1 Thess. 4:13-14; 1 Peter 3:18 e.a.

Salvation is for everyone through faith in Jesus
Rom. 6:3-11; Gal. 3:26-29; Eph. 2:8-10; Titus 3:3-7; 1 Peter 3:21 e.a.

The work of the Holy Spirit in our lives
Acts 2:36-38; Rom. 8:1-11; Eph. 1:13-14; 2:19-22; 3:14-21; 5:15-21; 1 Peter 1:13-21 e.a.